Målsetting med ISO 20022 i Norge
Norske banker har besluttet å innføre ny internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling. Den dekker hele betalingsløpet fra betaler til betalingsmottaker og omfatter både innenlandske og grensekryssende betalinger. Målet er å erstatte gamle, nasjonale, proprietære formater med en enhetlig, internasjonal standard. Videre vil det være lite hensiktsmessig for bedrifter å benytte ett format for SEPA-betalinger (ISO20022 XML) og et annet format for alle andre betalinger (EDIFACT og/eller Telepay). 

Fordeler for bedrift
SEPA og ISO-standardiseringen gjør betalingsformidlingen mer effektiv og forutsigbar. Betalingene vil inneholde samme informasjon gjennom hele betalingsløpet, og det blir dermed mindre behov for manuell oppfølging og avstemming. Dette gjør at både pengene og informasjonen kommer raskere fram til betalingsmottaker innen EU/EØS.


Hva innebærer dette for bedriftskunden?
Siden Norge er en del av SEPA, er vi omfattet av lovvedtaket som sier at alle euro-betalinger skal utføres i henhold til en ny internasjonal standard. Dette betyr blant annet at du må bruke IBAN i stedet for vanlige nasjonale kontonummer når du skal gjøre en SEPA betaling. Dersom din bedrift benytter seg av et ERP-/økonomisystem for å sende betalingsfiler til banken, må dere bytte til det nye filformatet ISO 20022 XML innen 31. oktober 2016.

Gjelder det alle bedriftskunder?
Ikke alle kunder blir berørt av endringen, men alle kan bytte til formatet. Loven sier at alle kunder som i dag sender betalinger på fil i euro må bytte til ISO 20022 XML dersom bedriften har balanse eller omsetter for mer en motverdien av 2 millioner euro og/eller har mer enn 10 ansatte. Kravet om bruk av IBAN vil uansett gjelde.

Hva skal bedriften gjøre?

  • Mange eurobetalinger: Ta kontakt med din ERP-/økonomisystemleverandør for å høre når du kan oppgradere til nytt format. Alle leverandører skal være informert om endringen og har satt i gang prosjekter for å konvertere kundene. Om du skulle trenge hjelp fra oss, ta kontakt med Betalingsformidlingsansvarlig i banken.
  • Få eurobetalinger: Har dere kun har noen få eurobetalinger, kan man registrere disse som enkeltbetalinger i nettbanken, denne er allerede tilpasset de nye kravene.
  • Ingen eurobetalinger: Hvis din bedrift ikke gjør eurobetalinger blir dere ikke berørt av de nye reglene og trenger ikke å endre noe nå. På sikt vil de eksisterende formatene utfases og vi anbefaler å følge med på informasjon fra banken om dette.
Hvilke forberedelser bør bedriften gjøre uansett?
  • Oppdater ditt leverandørregister med IBAN der du kun har vanlig kontonummer til mottaker for alle leverandører innen EU/EØS.
  • Oppdater din egen informasjon på faktura med å sette IBAN på dersom du har kunder i utlandet.
  • Når en utenlandsk mottaker ber om ditt kontonummer, enten på en kontrakt eller på en avtale, oppgi alltid IBAN i stedet for kontonummer.
  • Sjekk om ditt økonomisystem/ERP system er tilrettelagt for det nye formatet.

Overgang til ISO 20022 XML for alle betalinger i Norge på lengre sikt
Så langt har arbeidet med ISO 20022 bestått i etablering av betalingsinstruksjoner (betalingsfiler) fra kunde til bank (pain 001), og kvitteringsfiler (returfiler) fra bank til kunde (pain 002 og pain 003). I tillegg produserer vi og sender ut til kunder en fullstendig oversikt over transaksjoner som er debitert konto (camt 054d). 

Bankene er nå i ferd med å tilrettelegge for flere meldingstyper som vil gi økt funksjonalitet i økonomisystemene og økt effektivitet i virksomhetene når de blir tatt i bruk. I første omgang omfatter den camt.054 credit (innbetalinger) og camt.053 (kontoutskrift). Begge meldingstypene er rapporter fra banken som er beregnet på avstemming av kundereskontro og hovedbok. Noen av de virksomhetene som allerede har implementert disse, har rapportert om økt effektivisering av regnskapet med mulighet for mer automatisert bokføring. Vi vil tilby våre kunder camt.054 credit og camt.053 i løpet av høsten. For at du som kunde skal kunne nyttiggjøre deg av disse filene er det viktig at du også involverer din leverandør av økonomisystemet dere bruker.

 
Ta kontakt med din bedriftsrådgiver dersom du har spørsmål angående overgang til bruk av ISO20022XML som format for dine betalingsfiler.